Algemene ledenvergadering nazomerweekend 2018

De ALV vind plaats tijdens het traditionele Nazomerweekend van onze vereniging.

Algemene Ledenvergadering
Zondag 2 september 2018 10:00-11:30

Kampeerterrein Harskamperdennen
Houtvester van ‘t Hoffweg 25
3775 KB Kootwijk
https://harskamperdennen.nl

Er zullen een paar wijzigingen van het reglement worden voorgesteld, dus je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Voor een reglementswijziging zijn vijftig leden nodig. Kun je niet komen, overweeg dan een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2018
  4. Voorstel opname partnerlidmaatschap in reglement
  5. Voorstel opname criteria Wereldfietseractiviteiten in reglement
  6. Voorstel quorum bij reglementswijziging
  7. Presentatie concept nieuwe huisstijl
  8. Aftreden Bert Sitters
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Meer informatie is te vinden in het clubhuis.

Volmacht

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, zorg dan dat je een lid dat wel gaat een volmacht geeft. Dit kun je doen door een e-mail te sturen aan degene die je machtigt, met onderstaande tekst. De gemachtige kan deze e-mail uitprinten - waarbij de e-mailadressen zichtbaar zijn - en op de vergadering afgeven aan het bestuur.

Hierbij machtig ik <voornaam achternaam> om mij te vertegenwoordigen op de ledenvergadering van de Wereldfietser op 2 september 2018.

<ondertekening>


Tot slot

Op de vergadering zullen geen papieren versies van de vergaderstukken beschikbaar zijn. Dus print ze zelf uit, of neem ze digitaal mee.

Organisatie: 
Wereldfietser

Activiteiten

Sponsoren